Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04; dalej: „RODO”) informuję, iż:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Globe-traveller RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118 E, 30-376 Kraków;

2)     Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody na wykorzystywanie plików cookies oraz na przetwarzanie innych danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w odniesieniu do danych osobowych niezbędnych dla wykonania przez administratora umowy, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w odniesieniu do danych zbieranych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci prowadzenia dokumentacji księgowej oraz ewidencji dokonywanych wpłat oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora w postaci zbierania danych statystycznych, analityki internetowej oraz monitorowania ruchu na stronie internetowej www.globe-traveller.eu, a także wykonywania przez administratora marketingu bezpośredniego oraz dochodzenia przez niego wszelkich należności, wynikających z umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a administratorem lub dla obrony przed Pani/Pana roszczeniami;

3)     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do momentu ustania przyczyny ich gromadzenia w celu przetwarzania, to jest do momentu cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 2, przez okres niezbędny dla wykonania umowy lub nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku w związku z umową, nie dłużej niż do momentu wypełnienia prawnie ciążącego na administratorze obowiązku lub też nie dłużej niż przez czas występowania prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, o którym mowa w pkt. 2. Interes administratora w postaci realizowania marketingu bezpośredniego ustaje w szczególności w sytuacji zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w tym celu;

4)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące przy obsłudze strony internetowej www.globe-traveller.eu, a także podmioty uczestniczące w wykonaniu umowy, w szczególności podmioty, zajmujące się obsługą informatyczną administratora, podmioty świadczące usługi rachunkowe, prawne oraz doradcze, poczta, kurierzy, banki oraz inne podmioty, obsługujące płatności; 

5)     posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada także Pan/Pani prawo do zawnioskowania o przeniesienie danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy administratora: info@globe-traveller.eu;

6)     jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody, w każdym momencie ma Pan/Pani prawo do cofnięcia tej zgody. Nie wpływa to na legalność dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została ona udzielona;

7)     jeżeli zauważy Pani/Pan naruszenie ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8)     podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością korzystania z serwisu www.globe-traveller.eu lub też odmową zawarcia umowy i wykonania usługi.

 

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na teleinformatycznym urządzeniu końcowym oraz posiadającym do nich dostęp jest Globe-traveller RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118 E, 30-376 Kraków;
 2. Strona globe-traveller.eu wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki cookies stałe, przechowujące informację o tym z jakiej witryny użytkownik trafił na stronę globe-traveller.eu (_utmz), przechowujące czas wizyty użytkownika na stronie (_utmb) oraz przechowujące informacje o ilości wyświetleń strony przez danego użytkownika (_utma);
  2. pliki cookies sesyjne, przechowywane do czasu zakończenia danej sesji (_utmc), rejestrujące czas wizyty na stronie;
  3. pliki cookies

– niezbędne (umożliwiające i poprawiające komfort korzystania z serwisu);

– służące do celów analityki internetowej;

– funkcjonalne (służące do zapamiętania ustawień strony, np. językowych);

 1. Pliki cookies to krótkie dane informatyczne, gromadzone w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika, które wykorzystywane są w celu uzyskiwania informacji, dotyczących korzystania przez użytkownika ze strony globe-traveller.eu, w celach statystycznych oraz w celu analityki internetowej;
 2. Pliki cookies, zazwyczaj będące plikami tekstowymi, składającymi się z szeregu liter i cyfr, przechowywane są na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych użytkowników. Typowo zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, ich unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu. Pozwalają na rozpoznania urządzenia użytkownika oraz wyświetlenie strony internetowej globe-traveller.eu w sposób odpowiadający preferencjom użytkownika;
 3. Użytkownik posiada możliwość samodzielnego określenia warunków przesyłania mu oraz przechowywania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym;
 4. Domyślnie większość przeglądarek ustawiona jest tak, by zezwalać na przechowywanie plików cookies. Użytkownik posiada możliwość zmiany warunków otrzymywania oraz przechowywania plików cookies poprzez dokonanie odpowiedniej konfiguracji przeglądarki internetowej na używanym do przeglądania strony telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Taka zmiana powodować może jednak utrudnienia w korzystanie ze strony internetowej globe-traveller.eu. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce wpływać może także negatywnie na korzystanie z innych stron internetowych;
 5. Przechowywane pliki cookies, pochodzące ze strony www.globe-traveller.eu nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, z którego odwiedzana jest strona globe-traveller.eu;
 6. Globe-traveller RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie odpowiada za politykę prywatności oraz sposoby zabezpieczania danych osobowych na stronach internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach serwisu;
 7. Pliki cookies mogą być zamieszczane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, z którego odwiedzana jest strona globe-traveller.eu także przez partnerów, współpracujących z Globe-traveller RV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa;
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest na witrynie www.wszystkoociasteczkach.pl.